24. - 29. 8. 2019 | 9.00 - 18.00 + 386 2 564 2 100

Strokovne razstave

RAZSTAVA SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

Javna služba nalog genske banke v živinoreji (JSGBŽ) je na sejmu AGRA vključena v organizacijo razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih živali od leta 2010. Vsako leto program razstave dopolnjuje in nadgrajuje. Poleg same razstave je vključena tudi promocija rabe slovenskih avtohtonih pasem skozi njihove izdelke. V večini primerov gre za lokalne (pogosto butične) izdelke, ki jih rejci promovirajo na stojnicah v sklopu razstave. Na ta način se povečuje ozaveščenost javnosti o vlogi in pomenu slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Poudarek letošnje razstave avtohtonim pasem je na kmetijah s statusom ark in hkrati na kmetijah mladih prevzemnikov.

Cikasto govedo bo predstavila kmetija s statusom ark središče »Pri Uricu«, mladega kmeta Mihe Smoleja, Planina pod Golico, Jesenice.

Krškopoljskega prašiča bo predstavila Kmetija Kamenik, Zgornje Laže, Loče.

Jezersko-solčavsko ovco bo predstavila ark kmetija »pri Mušču«, mladega rejca Klemna Petka, Rore, Gornji Grad.

Ovce belokranjske pramenke bo predstavila ekološka kmetija “Novakovi”, Nika Novaka, Mala Sela, Adlešiči.

Avtohtono pasmo koz, drežniško kozo, bo predstavil mlad rejec Blaž Kravanja, Mala vas, Bovec.

Kranjsko čebelo bo predstavljalo Čebelarstvo Cvet iz Doba pri Domžalah, lastnikov Katje in Mitje Nakrst.

Štajersko kokoš, pravzaprav 10 kokoši in nepogrešljivega petelina, bo predstavil Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Ob avtohtonih živalih bodo rejci nudili v pokušnjo in nakup izdelke iz mleka drežniške koze, iz mleka cike, suhomesnate izdelke iz mesa krškopoljskega prašiča, med kranjske čebele, izdelke iz volne »Bicke« jezersko solčavske ovce ter izdelke iz avtohtonih rastlin. Predstavili bodo tudi izdelavo sveč iz voska kranjske čebele, prikazovali predenje in polstenje, izdelave zeliščnega mazila in vabili k turističnemu obisku njihovih kmetij.RAZSTAVA GOVEDI

V letu 2018 bo razstava govedi predstavljala samo plemenske živali mladih prevzemnikov, ki predstavljajo temelj razvoja slovenske govedoreje v prihodnosti. Predstavili bodo kolekcije brejih plemenskih telic svetlo lisaste, črno bele in rjave pasme, krave avtohtone cikaste pasme in krave mesnih pasem s teleti. Predstavljeni bodo tudi nekateri plemenski biki, ki so za obiskovalce prava paša za oči.
Kolekcija plemenskih telic črno bele pasme bo poudarila mlečni tip. Pri lisasti pasmi so poleg dobre mlečnosti zelo pomembne tudi dobre pitovne in klavne lastnosti. Ob plemenskih telicah bodo razstavljene krave dojilje iz ekološke reje. Za rjavo pasmo v slovenskem prostoru je značilna visoka prireja mleka z odlično kakovostjo in visoko vsebnostjo beljakovin. Cikasta pasma govedi ima v slovenskem prostoru velik prispevek k biološki raznovrstnosti. Živali te pasme dobro izkoriščajo krmo in imajo glede na telesno maso visoko mlečnost. Mesne pasme šarole in limuzin so selekcionirane v smeri intenzivne prireje mesa. Na sejmu bodo prvič predstavljeni voli rjave pasme, ki bodo skupaj s kravami predstavili tradicionalno volovsko vprego ter krava dojilja s teličkom iz ekološke reje.
Na predstavitvi v maneži bodo živali v večini primerov vodili mladi rejci.
Tradicionalno bo predstavljena tudi kolekcija telic lisaste pasme gostujočih rejcev iz sosednje Avstrije.RAZSTAVA AVTOHTONIH PASEM KONJ

V okviru razstave avtohtonih slovenskih pasem konj se predstavljajo slovenski hladnokrvni konj, posavec in lipicanec s svojim pomenom v slovenski konjereji.

Tako slovenski hladnokrvni konj kot posavski konj se priložnostno uporabljata za lažja dela v kmetijstvu in gozdarstvu ter popestrita marsikatero turistično prireditev. Glavni dohodek od reje pri teh dveh pasmah predstavlja prireja mesa. Uživanje slednjega pripomore k boljšemu zdravju, zato je vse bolj cenjeno. V zadnjem času pa k nam prihaja tudi zavedanje o pozitivnih učinkih kobiljega mleka. Poznano je, da si ljudje, ki imajo kronične bolezni, z uživanjem kobiljega mleka, izboljšajo kakovost življenja.
Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, ki se je v Sloveniji izoblikovala v obdobju zadnjih 80 let na osnovi avtohtone populacije konj hladnokrvnega tipa. V pasmo slovenski hladnokrvni konj je bila poimenovana leta 1964. Ker so konji primerni za vzrejo v ravninskih in hribovitih predelih, se je zelo razširila in s tem postala najštevilčnejša pasma konj, ki jo rejci danes redijo pri nas. Slovenskega hladnokrvnega konja še vedno najdemo kot pomočnika pri delu v gozdu in na polju ali kot parterja v prostem času. S prisotnostjo na različnih slovesnih, kmečkih, turističnih in drugih prireditvah izvrstno promovira slovensko tradicijo in s tem ohranja kulturno dediščino. Slovenska hladnokrvna pasma se na sejmu predstavlja s kolekcijo različnih kategorij plemenskih živali, ki bo prikazana s strani mladih prevzemnikov kmetij.
Posavski konj je slovenska avtohtona pasma, ki se je izoblikovala v pokrajinah v porečju reke Save na območju Hrvaške in Slovenije v preteklem stoletju na osnovi avtohtone populacije, s križanjem z različnimi pasmami konj, med katerimi prevladoval hladnokrvec ardenskega tipa. Na sejmu bodo posavci predstavljeni kot odlični delovni konji, v vpregi in z vožnjami s kočijo. Na letošnjem sejmu AGRA pa bodo za obiskovalce še posebej pomembni zato, ker se bodo lahko z njimi vsak dan preizkusili v ježi na maneži.
Lipicanec je slovenska avtohtona pasma, ki se je v času od ustanovitve Kobilarne Lipica leta 1580, izoblikovala v Kobilarni Lipica in se razvijala na temeljih vsestranskega preizkušanja v Španski dvorni jahalni šoli na Dunaju, v zadnjem stoletju pa tudi v posameznih državnih kobilarnah tradicionalnih rejskih dežel–Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije in Slovaške. Je ena najstarejših kulturnih pasem konj v Evropi in na svetu. Lipicanski konj je v mednarodnih krogih veliko bolj poznan kot prej navedeni pasmi in praviloma tudi bolj spoštovan kot doma. Najpogosteje ga uporabljamo kot rekreativnega konja, srečamo pa ga tudi na tekmovanjih v dresuri in na tekmovanjih v vpregah, kjer na mednarodnem prostoru dosega zavidljive rezultate. Še posebej ga odlikuje zmožnost izvedbe najzahtevnejših nalog iz klasične španske jahalne šole nad zemljo. Slovi kot vsestransko uporaben konj, ki že stoletja krasi svečanosti na različnih nivojih.NOVOST NA SEJMU - ŠPORTNA KONJEREJA

Na novo ustanovljen Inštitut za ekonomiko in tehnologije športne konjereje pod okriljem Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV UM) v sodelovanju z Jahalnim klubom (JK) Kasco Svečina že od leta 2010 proučuje in raziskuje najnovejše tehnologije pri oskrbi in reji športnih konj. Skozi pedagoško in raziskovalno delo se znanja in izkušnje profesorjev in študentov prepletajo s stroko in mladimi jahači. Jahalni klub Kasco Svečina, kateri je leta 2017 praznoval deseto obletnico delovanja, z infrastrukturo in izposojo (tekmovalnih) konj omogočajo študentom priti do novih znanj in spoznanj. Študenti se s klubom povezujejo preko obveznih pedagoških vaj pri predmetu Ekonomika in tehnologije športne konjereje in seminarskih ter zaključnih del njihovega študija. Odličen doprinos k novim spoznanjem so prinesle raziskave ki so bile narejene med letom 2010 in 2016 ter so bile usmerjene v proučevanje izbire tehnološko in ekonomsko najbolj ustreznega nastilja za konje, proučevanju stresnih situacij pri intenzivnem treniranju konj v preskakovanju zaprek in izračunavanju najustreznejšega krmnega obroka za športne konje.
V maneži bodo v torek, 28. 8. 2018 med 10. in 11. uro bodo na maneži predstavili preskakovanje zaprek, kot ene izmed športnih disciplin konjeništva, rezultate in dosežke sodelovanja med stroko in prakso.RAZSTAVA PRAŠIČEV

Razstava prašičev v letošnjem letu ne bo obsegala živih živali zaradi tveganja z okužbo afriške prašičje kuge. Ta se v Slovenijo sicer še ni razširila, potrebno pa je storiti vse, da se tudi ne bi.
Na predstavitvi slovenske prašičereje bodo sodelovali predstavniki krovnih rejskih organizacij in strokovnih organizacij za vzrejo prašičev, ki bodo informirali obiskovalce o dosežkih rejskega programa SloHibrid. Svoje stanovsko srečanje bodo imeli v sredo. Na ta dan bodo nagrajena tudi zgledna vzrejna središča in vzorčne kmetije, ki vzrejajo oziroma uporabljajo plemenske živali, s katerimi dokazujejo, da je tudi z domačimi živalmi mogoče dosegati odlične rezultate prireje.
Predstavitev so posvetili ozaveščanju prašičerejcev, kako lahko svoje reje zaščitijo s preprečevanjem vseh možnih poti prenosa bolezni (ograjevanje rej, urejanje vhoda/izhoda za ljudi in prašiče, izvedba karantene za kupljene živali, previdnost pri prehrani, prevozih, potovanjih … )
Geslu »kupujmo, vzrejamo in jejmo slovensko«, dodajajo »varujmo slovensko«!DRŽAVNA RAZSTAVA DROBNICE

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije je stanovska organizacija, ki v svojih vrstah združuje rejce ovc in koz in jim pomaga pri njihovem delu. V zvezo je včlanjenih enaindvajset društev rejcev drobnice iz cele Slovenije, ki štejejo od štirideset do preko tristo članov. Na razstavnem prostoru D4 bodo razstavili avtohtone in tradicionalne pasme ovc in koz: belokranjsko pramenko, istrsko pramenko, jezersko-solčavsko ovco, oplemenjeno jezersko-solčavsko ovco, slovensko srnasto pasmo koz in bursko pasmo koz ter tujerodno mesno pasmo ovc ile de france. Obiskovalci sejma bodo lahko ob promocijskem pultu lahko povprašali rejce in strokovnjake o reji drobnice in vsem, kar jih zanima o tej gospodarski panogi, če razmišljajo, da bi začeli s kozjerejo ali ovčerejo.
Poleg živali bodo rejci predstavili in ponudili izdelke, ki jih dobimo z rejo drobnice: volno in volnene izdelke, mleko in mlečne izdelke ter ovčje in kozje mesnine.
Vsak dan bo potekal prikaz ročnega tkanja od 10. do 12. ure, prikaz polstenja od 12. do 14. ure ter prikaz predenja od 14. do 16. ure.
Na dan drobnice, v sredo, 29. avgusta 2018, organizirajo predavanje na temo Izbrana kakovost in Zakon o promociji. Na maneži bodo predstavili pasme ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, s strokovnim komentarjem, prikazali striženje ovc in rokovanje z drobnico ter podelili priznanja MKGP za najboljše reje drobnice. Potekala bo tudi predstavitev slovenske avtohtone pasme kraški ovčar in podelitev priznanj lastnikom.DRŽAVNA RAZSTAVA ČEBELARSTVA

Čebelarska zveza Slovenije, Zveza čebelarskih društev Pomurja in Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravljajo državno čebelarsko razstavo s prikazi in prodajo medu in izdelkov iz medu, literature, panjev in opreme za čebelarje ter degustacije medenega peciva in medu. Slovenski med in čebelje pridelke bo moč tudi kupiti. Dan čebelarjev bo v nedeljo, 26. avgusta. Pričel se bo s svečano razglasitvijo in podelitvijo priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo in kronanjem 4. Medene kraljice. Sledila bo strokovna razprava: Prevzem kmetije in možnosti vstopa v podukrep 6.1 na podlagi števila čebeljih družin.
V hali A bodo vse dni potekale degustacija čebeljih pridelkov in izdelkov, zanimivo bo tudi najmlajšim obiskovalcem. Javna svetovalna služba v čebelarstvu skupaj z Vrtcem Manka Golarja iz Gornje Radgone na razstavnem prostoru organizira delavnice za otroke na temo čebelarstva. Obiskovalci bodo na omenjenem prostoru lahko prejeli koristne informacije na čebelarsko tematiko. Na sejmu se bodo predstavili tudi čebelarji Čebelarske zveze društev Pomurja. V sklopu projekta promocije evropskih shem kakovosti Enjoy it’s from Europe bodo predstavljene sheme kakovosti medu iz Slovenije: Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med. Potekalo bo srečanje vodstev Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarske zveze Hrvaške ter ČZS ter srečanje vodstev čebelarskih zvez Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije. Počastili bodo člane in mentorje čebelarskega krožka iz OŠ Selnica ob Dravi za izjemen uspeh na mednarodnem tekmovanju v Franciji. Organizirajo strokovno razpravo Skrb za kakovost medu. Čebelarska zveza Slovenije bo na novinarski konferenci predstavila zaključke iz podpisa deklaracije med čebelarskimi zvezami Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije ter Predstavitev deklaracije o skupnem sodelovanju med Čebelarsko zvezo Slovenije in Medexom d.o.o.DRUGE ŽIVALI Z GOSPODARSKIM IN LJUBITELJSKIM POMENOM

Vabijo tudi razstava čebelarstva, malih živali, rib v ribniku ter enodnevne predstavitve kraških ovčarjev in paše drobnice z ovčarskimi psi.VZORČNI NASADI

OSREDNJI SEJEMSKI VRT BIOTEHNIŠKE ŠOLE RAKIČAN

Biotehniška šola Rakičan že 31 let uspešno sodeluje s Kmetijsko-živilskim sejmom AGRA pri urejanju demonstracijskega vrta. Ta prikazuje kmetijske rastline, ki jih pogosto gojimo kakor tudi rastline, ki so v opuščanju in bodo mogoče v prihodnosti pridobile na pomenu.
Na letošnjem sejmu AGRA predstavljajo na demonstracijskem vrtu več kot 300 rastlin, poleg kolekcije kmetijskih rastlin tudi avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin. Namen je prikazati, da tudi naše starejše sorte dajejo kakovostni pridelek glede na novejše sorte, ki v nekaterih primerih niso niti prilagojene našim podnebnim in talnim razmeram in zato ne morejo prikazati svojega biološkega maksimuma tako glede pridelka kot kakovosti le-tega. S pomočjo ohranjanja avtohtonih sort ohranjamo biotski pestrost ter preprečujemo t.i. gensko erozijo, torej izgubo določenih genov.
Na vrtu bodo predstavili: hibride koruze, 30 sort krompirja, kapustnice (zelje, cvetača, brokoli, ohrovt, kitajski kapus …), solatnice (razne solate in radiči), stročnice (grah, bob, fižol leča, lupina ter soja), strniščne in prezimne dosevke (oljna oz. krmna redkev, bela gorjušica, proso, ajda, repica, repa, kavla, krmni ohrovt, facelija, sudanska trava, sirek, trave, okrasne trave in TDM, alternativne poljščine (tobak, topinambur, sončnica, buča, miscantus, kvinoja …), začimbnice in dišavnice (šatraj, koper, janež, kumina, kurkuma, kava, cimet, navadna melisa, poprova ali črna meta, ameriški slamnik, kloščevec, navadna konopljika, česen, bazilika, pravi žajbelj, andska jagoda ali perujsko volčje jabolko), cvetlice (enoletnice, dvoletnice, trajnice) ter plevele.
V nedeljo in v sredo bodo lahko obiskovalci uživali v pokušnji praženega krompirja iz sejemskega vrta.PERMAKULTURA IN NARAVNA GRADNJA

Prvi stik permakulture s Pomurskim sejmom je bil leta 2013, v iz Švice financiranem projektu Od semena do krožnika. Biodinamiki Pomurja so vodili dvoletno prizadevanje za oživljanje semenenja vrtnin, k načrtovanju vrta pa so povabili lokalnega permakulturnega načrtovalca Tomislava Gjerkeša. Hitro se je pokazala potreba po zatočišču in kuhinji na vrtnarskih delavnicah, kar je vodilo k postavitvi s slamo krite hiške iz slamnatih bal s pomočjo financiranja LAS Prlekija. V bližini hiške se je še posadila združba visokodebelnih avtohtonih sort jabolk in uredila njiva za prikaz ekološke pridelave hrane na večjih površinah. Permakulturni vrt sedaj upravlja slovenska ekološka semenarna AMARANT po biodinamični metodi. Sejemsko njivo Zeleni dragulji narave upravlja Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo iz Žalca. V času Agre pa pri slamnati hiški Društvo za permakulturo Slovenije že tretjo leto pripravlja obsežen program drugačnih pristopov s številnimi delavnicami o naravni gradnji, regenerativnem kmetijstvu, ekološki pridelavi semen, sadjarstvu, vrtnarskem orodju ter permakulturi. V osnovi je permakultura orodje celostnega načrtovanja, kjer se inteligenca narave vključuje v človeško okolje. Poleg pridelovanja hrane, ki ugodno vpliva na kvaliteto tal, vode in zraka, se na AGRI predstavlja še z naravno gradnjo.
Poleg zanimivih permakulturnih delavnic bodo ob slamnati hiške predstavljeni štirje osnovni tipi kompostiranja ter kompostno stranišče, domača pridelava ter uporaba biooglja, v poznih popoldanskih uricah pa bodo vsak dan brezplačne svetovalne urice permakulturnega načrtovanja

Program predavanjOGLEDNI NASAD ZELENI DRAGULJI

Na oglednem nasadu Zeleni dragulji narave, ki je plod sodelovanja Ekoci – civilne iniciative Slovenije, Društva za permakulturo Slovenije, IHPS Žalec in Pomurskega sejma, si bodo lahko obiskovalci sejma AGRA ogledali zanimive sonaravne rešitve za pridelavo hrane v času podnebnih sprememb. Za mlade kmetovalce, ki jim je sejem letos še posebej posvečen, za vrtičkarje in vse tiste, ki jih zanima sodoben način sobivanja z naravo, bo nadvse zanimivo, kako v samooskrbnem krogu preživetja uspevajo stare, ohranjene sorte slovenskih kmetijskih in vrtnih rastlin, poljščine, stare sorte žit, medovite rastline in travinje. Poligon Zeleni dragulji narave pa daje letos še poseben poudarek in namenom uporabe lanu, 14 sortam industrijske konoplje ter zdravilnim rastlinam. Namen poligona je tudi preizkus, katere sorte konoplje so najprimernejše za gojenje v Sloveniji (razpis MKGP). Zasnova gredice v obliki spirale omogoča prikaz sonaravnih rešitev vključno z upoštevanjem permakulturnih načel, vetrnih zaščit, zastiranja, namakanja in naravnega plemenitenja tal z zoolitom. Prikazane so uporaba avtohtonih domačih sort poljščin, stare prakse pridelave, kar ima poseben pomen prav v času podnebnih sprememb.
Ogledni nasad Zeleni dragulji narave nadgrajuje tekmovanje v izdelavi oblačil iz konoplje, lanu in volne Ekoci Green design ki daje navdih in ustvarjalen zagon za nove inovativne tekstilne panoge na znanstveni osnovi. Natečaj je namenjen iskanju in razvoju novih ustvarjalnih in gospodarskih priložnosti ob podpori stroke, ki zaznava potrebe okolja na lokalnem, državnem in svetovnem nivoju in se zaveda učinkov našega delovanja v globalnem svetu. Nagrajenci bodo na sejmu razglašeni v četrtek, 30. avgusta.